Kay aja aruycho askaqmi juklä naciopita misionërukuna yanapäyämash. Wakin estudiayayashqa imano quechua kashganta tantiyakurkur quechua qelqayta kamakäsiyash. Wakin traduciyash Tayta Diospa palabranta. Wakinna maysaypapis ali wilakuyta apar yanapaykäyäman. Wakin imaykanöpapis yanapäyämashqanta kaykam qelqayaptë pishinmanmi tiempupis.